انتشار شماره جدید فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه شناسی فصلنامه علمی – پژوهشی « شیعه شناسی »، فصلنامه‌ای است علمی ـ پژوهشی به منظور ارائة متمرکز تحقیقات انجام شده در عرصه‌های گوناگون شیعه‌پژوهشی (الاهیّات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان) و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروه‌های شیعی منتشر می گردد.

عناوین مقاله های این شماره از فصلنامه عبارنتد از: دانشوران شیعه و نقد گزارش های تاریخی بر پایه باورهای کلامی، نوشته دکتر علی حسن بگی؛ اقدامات فرهنگی شاه تهماسب اول در نهادینه سازی تشیع در جامعه، نوشته دکتر جهانبهش ثواقب، فریده مروتی؛ شیعیان امارات متحده عربی، نوشته دکتر حبیب رضا ارزانی، زهرا سادات کشاورز؛ بررسی تطبیقی علویات سیدحیدر حلی و شهریار، نوشته دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، کلثوم تنها داوشانلو؛ بررسی و تحلیل راه کارهای مبتنی بر ارزش های فرهنگی، اجتماعی و هنجاری (سرمایه اجتماعی) برای ارتقای وضعیت مسلمانان و شیعیان در فدراسیون روسیه، نوشته دکتر مرتضی اشرافی،دکتر مجتبی اشرافی؛ بازتاب واقعه ی عاشورا در ادبیات هورامی، نوشته مظهر ادوای، دکتر هادی وکیلی؛ رفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان با دولت های خوارج در مغرب اسلامی، نوشته اعظم بهرامی، دکتر فاطمه جان احمدی.

در مقاله بررسی و تحلیل راه کارهای مبتنی بر ارزش های فرهنگی، اجتماعی و هنجاری (سرمایه اجتماعی) برای ارتقای وضعیت مسلمانان و شیعیان در فدراسیون روسیه بیان می شود: با مقایسه شرایط جامعه مسلمانان روسیه در اوایل قرن حاضر با زمان کنونی، به این نتیجه می‌رسیم که آنان در دو نقطه مخالف از هم قرار دارند. به همان اندازه که در سطح مناسبات اقتصادی ، گذار روسیه از نظام اقتصادی بسته سوسیالیستی و کمونیستی به سرمایه داری لجام گسیخته و ظهور وبروز الیگارشی خاص ، عجیب و فراتر از تصور است ، در سطح باورهای اجتماعی و اعتقادی نیز ، رسوخ و نفوذ گسترده باورهای مذهبی ، به ویژه در سطح جوانان ، در روسیه امروز ، غریب و باور نکردنی است .

هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل وضعیت شیعیان روسیه، در عین نگاه به وضعیت مسلمانان روسیه می باشد و درصدد شناسایی موقعیت و جایگاه شیعیان این کشور بوده و می خواهد در انتهای کلام خود راهکار هایی نیز برای ارتقای این وضعیت ارائه دهد. آنچه مسلم است نقش و جایگاه مسلمانان و شیعیان در روسیه، با توجه به وسعت و وجود قومیت های مسلمان نشین در این کشور ، بسیار قابل توجه بوده و بررسی کار ما نیز ضرورت این اهمیت و جایگاه استراتژیک را بیشتر نمایان خواهد کرد.

نظر کاربران