در ادامه سلسله نشست های گروه فقه بین‌الملل موسسه فتوح اندیشه، برگزار می گردد: نشست چهارم با موضوع: «فقه و روابط بین الملل»
قثه و روابط بین الملل

با حضور آیت الله عندلیب همدانی
زمان: سه شنبه: سوم اردیبشهت ماه ۱۳۹۸ – ساعت ۱۸٫
مکان: قم، پردیسان، خیابان البرز، کوچه یک، ساختمان پردیس حکمت.

نظر کاربران