توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ کتاب «علم دینی: ماهیت و روش‌شناسی»منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «علم دینی: ماهیت و روش شناسی» به قلم رمضان علی تبار فیروزجایی منتشر شد.

از مسائل مهم و پرچالش در تفکر دینی به ویژه اندیشه اسلامی، مسئله(علم دینی) است. این مسئله در سطوح مختلفی؛ نظیر چیستی، امکان، مطلوبیت و ضرورت و… مـطرح است. یکـی از مهم‌تـرین اضـلاع پرچـالش ایـن موضوع، مسئله چیستی و ماهیت علم دینی است.

تبیین و تعیین این مسئـله، آثار و نتایـج فراوانی در باب عـلم دینی دارد که از جمله آن، نتایج و برآیند روش‌شناختـی است؛ زیرا نـوع تلقی ما از ماهیـت و چیستـی علم دینـی، در منطـق و روش آن نقش اساسی خواهد داشت؛ از این رو تحقیق حاضر به نقد و بررسـی دیدگاه‌هـا در بـاب چیستی علـم دینـی، رویکردهـای مـوافقـان علـم دینـی و مبانـی آنـان، برآینــد و برونـداد روش‌شناختی هر یک از تلقی‌ها، پرداخته است.

کتاب  «علم دینی: ماهیت و روش شناسی» توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۸۸ صفحه و به قیمت ۲۷۵۰۰ تومان روانه بازار فروش شد.

نظر کاربران