معاونت روابط عمومی و بین‌الملل از سویی متولی رصد و اطلاع‌رسانی درون‌شبکه‌ای با هدف هم‌افزایی علمی بین محققان و اساتید مؤسسه و از سوی دیگر تنظیم ارتباط با اساتید و موسسات فعال در زمینه فقه دولت می‌باشد. علاوه بر این، رصد و توسعه ارتباطات مؤسسه در زمینه بین‌الملل با اشخاص حقوقی و حقیقی نیز از کارهای این معاونت به حساب می‌آید. مدیریت کانال روابط عمومی و وبگاه اینترنتی مؤسسه نیز توسط روابط عمومی صورت می‌گیرد. مدیریت فعلی معاونت روابط عمومی و بین‌الملل مؤسسه فتوح به عهده آقای مصطفی سیاسر می‌باشد.