آرشیو برچسب: نظام سیاسی اسلام

  • نظریه اعتباریات، مبنای نظام سیاسی اسلام

    13 دسامبر 2017 / ساعت 15:15

    کرسی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «ادراکات اعتباری و فقه نظام» هفته گذشته در پژوهشگاه فقه نظام با ارائه آقای امین‌رضا عابدی‌نژاد و نقد آقای عباسعلی امیری در پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد. در این جلسه عابدی‌نژاد تلاش کرد که میان نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه فقه نظام -که ریشه در آرای شهید صدر دارد- پیوندی برقرار کند.