مؤسسه‌ی فتوح اندیشه که در سال‌های اخیر، موضوع اصلی پژوهش‌های خود را بر محور فقه دولت اسلامی تعریف کرده و تمرکز اصلی گروه‌های پژوهشی‌اش، تبیین نسبت میان فقه و دولت اسلامی می باشد، با تاسیس شعبه زاهدان بنا دارد تا دغدغه‌های مذکور را به صورت منضبط، با تشکیل جلسات علمی و گروه‌های پژوهشی، وارد فضای علمی زاهدان کند. بر این اساس نمایندگی مؤسسه‌ی فتوح اندیشه در شهر زاهدان تاکنون اقدام به فعالیت زیر نموده است:

۱- برگزاری دوره آشنایی مقدماتی فقه حکومتی در تابستان ۱۳۹۶ شمسی در شهرستان زاهدان که در مجموع بیش از شصت دانش پژوه حوزوی و دانشگاهی در آن دوره حضور داشتند و از میان آنها سی دانش‌پژوه پس از موفقیت در مصاحبه علمی، جذب موسسه شدند.
۲- برای دانش پژوهان این موسسه برنامه آموزشی یک ساله تعریف شده که از ابتدای تیرماه۱۳۹۷ در دو گروه خواهران و برادران آغاز گشته و پس از پایان دوره آموزشی وارد کار پژوهش خواهند شد که حلقه پژوهشی برادران در موضوع «فقه پزشکی» و حلقه پژوهشی خواهران در موضوع «فقه زنان و خانواده» به تحقیق و پژوهش خواهند پرداخت.
علاوه بر دو گروه خواهر و برادر که عمدتا از میان طلاب حوزه‌های علمیه می‌باشند گروه سومی هم از میان دانشجویان دانشگاه های مختلف شناسائی شدند که پس از مصاحبه علمی، جذب موسسه گشته و جلساتی با موضوع «هویت» برای آن‌ها برگزار خواهد شد.

ریاست موسسه‌‌ی زاهدان بر عهده جناب آقای محمدهادی حیدری نسب می‌باشد