کارگاه راهبردهای پژوهش در پارادایم فلسفه فاعلیت مرحوم سید منیرالدین حسینی برگزار شد کارگاه راهبردهای پژوهش در پارادایم فلسفه فاعلیت مرحوم سید منیرالدین حسینی، با ارائه دکتر علیرضا پیروزمند، در جمع پژوهش‌گران گروه فقه زنان در پردیس اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح اندیشه کارگاه راهبردهای پژوهش در پارادایم فلسفه فاعلیت مرحوم سید منیرالدین حسینی، با ارائه دکتر علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمى، مسئول گروه روش و عضو گروه علم اصول احکام حکومتی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم و در جمع پژوهش‌گران گروه فقه زنان در پردیس اصفهان برگزار شد.

دکتر پیروزمند در این جلسه به طبقه‌بندی آموزشی مباحث فلسفه شدن در قالب سه جدول به نام‌های جداول روند، ارکان و آثار پرداختند.

نظر کاربران