گزارش نشست: گزارش کرسی ترویجی با موضوع «تأثیر تعاملات والدین و فرزندان در تقویت سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و روایات»

به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه: پنجمین کرسی ترویجی با عنوان: «تأثیر تعاملات والدین و فرزندان در تقویت سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و روایات» با ارائه خانم زهرا زارعی و به همّت معاونت خواهران شعبه قم مؤسسه تحقیقاتی فتوح اندیشه، در تاریخ ۲۹/۰۶/۹۹ برگزار گردید.

در ابتدا خانم زهرا زارعی گزارش مختصری از مقاله ارائه دادند:
• این مقاله به بررسی تأثیر تعاملات والدین و فرزندان در تقویت سرمایه اجتماعی به شیوه¬های تعامل مطلوب بین والدین و فرزندان پرداخته؛ و تعامل مدنظر، تعامل عاطفی است، تعامل عاطفی، سبب افزایش سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق، ترکیبی از روش تحلیل محتوا و روش تفسیری است. بدین ترتیب که با طرح سؤال جستجو در متن آغاز و پس از مطالعه متن، ممکن است بعضی قسمت‌های آن، معنی قسمت‌های دیگر را تغییر دهند. در این مقاله بعد بررسی مفاهیم (سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی خانواده، سرمایه اجتماعی در درون خانواده) پیامدها تکریم در خانواده و مصادیق آن مورد بررسی قرارگرفت است. و به راه‌کارهای متعددی از قرآن و روایات برای برقراری ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان اشاره شده است.
• نتیجه‌گیری: خانواده یکی از نهادهایی است که مهم‌ترین نقش و جایگاه را در والدین باید از شیوه‌ها و راهکارهای مناسب در برقراری ارتباط با فرزند آگاهی داشته باشند. برای مثال در دوران کودکی؛ محبت کردن، بازی کردن، بوسیدن و… می‌تواند به کودک، شخصیت، امنیت روحی و روانی بدهد و سبب ارتباط مؤثری با او باشد.

 نقدهای خانم پریسا راد:
• مسئله اول در ضرورت تألیف یک مقاله با این عنوان هست، برقراری نسبت میان مباحث تربیتی اسلام و سرمایه اجتماعی چه آورده‌ای برای جامعه شیعی دارد و چه چیزی به دانش فرهنگی ما می‌افزاید؟ و عدم طرح این مباحث چه نقصی در مطالعات اجتماعی ما به وجود می‌آورد؟
• دوگانگی در طرح مباحث و عدم وحدت سیاق مقاله یکی دیگر از اشکالات آن است.
• امکان تطبیق مباحث هم وجود داشته که رخ نداده و همین انفکاک را تشدید می‌کند.
• نهایت اینکه برای بهتر و متکامل شدن مقاله به‌جای اخذ اصطلاح وارداتی سرمایه اجتماعی می‌شود معادلی از دل آیات و روایات برایش اصطیاد کرد و مباحث ذیلش را از منابع شیعی به‌تفصیل آورده آن‌گاه تبیین شود که این معنا در علوم اجتماعی غربی معادل سرمایه اجتماعی است. به این معنا که نقطه عزیمت مباحث دینی باشد نه علوم انسانی مدرن.

 نقدهای خانم راضیه زارعی:
• واژه خانواده باید در عنوان بیاید. به‌این‌ترتیب که؛ تأثیر تعامل بین والدین و فرزندان در تقویت سرمایه اجتماعی خانواده با تأکید بر آیات و روایات
• خانواده در واژگان کلیدی باید لحاظ شود.
• برای انسجام بین سه بخش مقاله برای ورود به هر بخشی باید یک مقدمه کوتاه نوشته شود
• در بررسی شاخصه‌های تعاملی والدین و فرزندان در قرآن و روایات، باید بین تک‌تک این شاخصه‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی ارتباط برقرار شود.
.

نظر کاربران