دفتر اداری ـ مالی که به عنوان پشتیبان سخت‌افزاری هر سازمان می‌باشد، رسالت اصلی آن ایجاد فضایی با نشاط و کارآمد در جهت تحقق اهداف کلان می‌باشد. این دفتر در مؤسسه فتوح اندیشه شامل زیر مجموعه‌های دبیرخانه، حسابداری و خدمات و پشتیبانی می‌باشد. دفتر اداری ـ مالی وظیفه انجام امور ثبت و بایگانی مکاتبات اداری، هماهنگی جلسات و ثبت صورت‌جلسات، انجام امور مالی و بایگانی مستندات آن و امور خدماتی و پشتیبانی مؤسسه را بر عهده دارد. مدیریت این دفتر به عهده آقای هادی فقیهی است.